ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Reference studentů:
Vinklárek Tomáš
Vysoká škola Akcent College nabízí svým studentům velmi intenzivní a profesionální přípravu na jejich budoucí kariéru lektora anglického jazyka a lektora v oblasti celoživotního vzdělávání. Předností Akcent College – ve srovnání s jinými školami pedagogického směru – je organizace praktických nácviků výuky, které probíhají ve spolupráci s jazykovou školou pod odborným dohledem zkušených pedagogů. Student si tak nemusí učitelskou praxi shánět sám, navíc má zaručeno, že mu během hodinově poměrně rozsáhlé praxe (organizované do tří semestrů) bude poskytována vysoce odborná podpora a zpětná vazba (součástí je například natáčení výuky na video a poté detailní analýza). Tyto praxe jsou samozřejmě doplněny o kvalitní přednášky a cvičení, ve kterých učitelé Akcent College zpravidla upřednostňují interaktivní a komunikativní přístup výuky. Kromě výše uvedeného je třeba také zmínit, že na škole Akcent College jsou studentovy individuální studijní potřeby řešeny zpravidla okamžitě, v přátelské atmosféře a bez dlouhých front na studijním oddělení.
Vinklárek Tomáš
Sochanová Lenka
Studium oboru „angličtina jako cizí jazyk“ na Akcent College považuji za dobrou volbu jak pro ty, kteří aspirují na pozice pedagogického zaměření a chtějí do budoucna angličtinu vyučovat, tak i pro lektory a učitele anglického jazyka, kteří se aktivně výukou angličtiny dlouhodobě zabývají a od ukončení jejich studia již uplynula řada let. Přednášky, semináře i praktická cvičení reflektují nejnovější poznatky v oboru v teoretické i praktické rovině. Studentům se věnují kvalifikovaní odborníci a to i z řad rodilých mluvčích a externích pracovníků z renomovaných českých univerzit relevantního oboru. Škola má spíše komorní charakter, což zajišťuje dnes spíše ojedinělý úzký kontakt mezi studenty a pedagogy a nabízí tak více prostoru pro individuální přístup ke studentům a pro jejich odborný rozvoj. Studenti se tak blíže seznámí s hlavními lingvistickými disciplínami i s jednotlivými složkami jazyka (fonetika, morfologie, lexikologie, syntax, pragmatika, sémantika, etymologie aj.), které jsou prezentovány většinou v angličtině a získají také vhled do psychologie a do pedagogických disciplín, zejména pak andragogiky. Za jedinečný přínos studijního programu osobně považuji více-semestrální výuku lingvodidaktiky, kterou škola nabízí na profesionální a troufám si i říci, že v českém vzdělávacím prostředí na nejvyšší úrovni. Tato vědní disciplína nabídne studentům přehled o nejnovějších metodách výuky cizího jazyka a jejich aplikaci v praxi, kterou pak během studia absolvují. Velmi cenná je pak zpětná vazba k jednotlivým výkonům, která je vedena na odborné úrovni a to i za pomoci nejmodernějších technologií včetně využití videokamery a umožní tak studentům přejít z roviny subjektivního vnímání do sféry objektivní reality, kterou je pak možné cíleně měnit. Studium na Akcent College bych závěrem doporučila všem těm, kteří mají o daný obor skutečný zájem a jsou odhodlaní poctivě pracovat, protože motivace, zájem a tvrdá práce jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné dokončení studia.
Sochanová Lenka
Dušková Veronika
Co mi studium na Akcent College dalo? Hodně nových znalostí a vědomostí, které nyní používám ve své nové profesi lektorky češtiny pro cizince. Během studia jsem se potkala s výbornými vysokoškolskými učiteli, odborníky na svém místě, kteří měli ke svým studentům často až individuální přístup. Dělá mi radost, že to, co jsem vystudovala, můžu taky skutečně dělat i v praxi.
Dušková Veronika
Obrová Marie
Jmenuji se Marie a letos mi bude 46 let. Před několika dny jsem dokončila studium a dosáhla svého vysněného cíle a dokončila vysokoškolské vzdělání v magisterském oboru. Moje cesta k tomuto úspěchu začala před šesti lety přijímacímu zkouškami na Akcent College, v době, kdy jsem se starala o tři děti, domácnost a plně vytíženého manžela. Moje rozhodnutí začít ve čtyřiceti letech studovat a tím vlastně úplně znova se setkalo u mých přátel s otázkou: A fakt to zvládneš? Dnes mohu říci, že jsem to zvládla, a to díky neutuchající podpoře své rodiny, ale především díky přístupu celého akademického sboru na Akcent College. Setkala jsem se zde nejen s velmi přátelským a vstřícným přístupem, ale také s velkou poctivostí a hlubokou odborností. Naučila jsem se (konečně) pořádně anglický jazyk. Naučila jsem se angličtinu učit a předávat tak své vědomosti a lásku k tomuto jazyku s velkou pokorou dál. Naučila jsem se vnímat své chyby ne jako selhání, které je třeba rychle napravit a za které bych se měla stydět, ale jako dar, který mě posunul neuvěřitelným způsobem vpřed. Tato škola mě také v neposlední řadě výborně připravila na magisterské studium. Na této škole jsem potkala pedagogy, kterých si nesmírně vážím a se kterými zůstávám v kontaktu i nadále. Jejich odbornost, přátelský přístup a především vysoká kvalita poskytovaného vzdělání řadí podle mého názoru Akcent College ke špičce v oblasti pedagogického vzdělávání. Z celého srdce jim všem děkuji a přeji, aby dokázali uchovat výjimečnost a kvalitu, kterými tato škola bezesporu disponuje.
Obrová Marie