Angličtina jako cizí jazyk

Obor Angličtina jako cizí jazyk směřuje k těmto základním charakteristikám profilu absolventa:

  • Solidní průprava v teoretických disciplínách (fonetika, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, stylistika, nauka o textu, pragmalingvistika, psycholingvistika, kulturní dějiny a literatura příslušné oblasti) a v opoře o ni zvládnutí mluveného i psaného praktického jazyka (angličtiny) produkčně i recepčně na úrovni C1 – C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky (zvládnutí zvukové podoby bez výrazného akcentu, slovní zásoby a gramatiky, komunikačních dovedností respektujících funkční a situační zakotvenost projevu, kulturních a interkulturních kompetencí).
     
  • Teoretická i praktická metodická připravenost k efektivnímu vedení vyučovacího procesu dospělých (na základě příslušné teoretické průpravy schopnost: zjistit jazykové potřeby a jazykovou úroveň konkrétní skupiny studentů / jednotlivců, sestavit program výuky přiměřený potřebám a schopnostem studentů, jasně formulovat cíle výuky a volit efektivní metody a formy práce vedoucí k jejich dosažení, zvolit přiměřené a účelné studijní materiály, popř. vytvářet kvalitní materiály vlastní, vést výuku s ohledem na věkové zvláštnosti a učební styly jednotlivců, hodnotit pokrok ve studiu formálními i neformálními postupy, poskytovat účastníkům kursů kvalitní zpětnou vazbu). 

Profilu absolventa odpovídá hodinová dotace pro jednotlivé předměty studijních oborů, rozčlenění předmětů do studijních modulů i jejich zaměření na potřebný teoretický základ a praktické potřeby lektora konkrétního jazyka jako jazyka cizího.

Požadavky pro ukončení studia – obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky

Pro ukončení studia je třeba splnit všechny předepsané studijní povinnosti, tj. získat minimálně 180 kreditů, a to za povinné předměty 156 kreditů, za povinně volitelné a volitelné předměty 24 kreditů.

Předměty státní závěrečné zkoušky:

  1. Obhajoba bakalářské práce.
  2. Anglický jazyk – písemná a ústní část.
  3. Pedagogika, psychologie, didaktika obecná a oborová – ústní část.