Prezenční - Seznam předmětů

Přehled předmětů v oboru Čeština jako cizí jazyk

Detailní přehled předmětů oboru naleznete zde.

1. semestr

 •     Úvod do studia jazyka
 •     Fonetika a fonologie češtiny
 •     Česká literatura I
 •     Čeština v kontextu slovanských jazyků
 •     Obecná pedagogika
 •     Obecná psychologie
 •     Obecná didaktika
 •     Úvod do pedagogické praxe
 •     Cizí jazyk 1

Posluchači, kteří nejsou rodilými mluvčími češtiny,si jako Cizí jazyk povinně zvolí češtinu.

2. semestr

 •     Morfologie češtiny I
 •     Česká literatura II
 •     Kulturní dějiny Evropy a anglicky mluvících zemí
 •     Problémy mezikulturní komunikace
 •     Technika filologické práce
 •     Vzdělávání dospělých
 •     Pedagogická psychologie v učení a vzdělávání dospělých
 •     Pedagogické plánování
 •     Cizí jazyk 2

3. semestr

 •     Morfologie češtiny II
 •     Kulturní dějiny českých zemí I
 •     Kulturní dějiny zemí jihovýchodní Asie
 •     Sociální psychologie v učení a vzdělávání dospělých
 •     Výuka prostředků jazykového systému
 •     Lingvodidaktika I
 •     Pedagogická praxe I
 •     Cizí jazyk 3

4. semestr

 •     Lexikologie a sémantika
 •     Syntax češtiny I
 •     Kulturní dějiny českých zemí II
 •     Integrace cizinců v České republice
 •     Vybrané jevy z české gramatiky a jejich didaktická prezentace
 •     Výuka řečových dovedností
 •     Lingvodidaktika II
 •     Pedagogická praxe II
 •     Cizí jazyk 4

5. semestr

 •     Syntax češtiny II
 •     Stylistika a lingvistika textu
 •     Vývoj češtiny
 •     Specifické techniky jazykové výuky
 •     Lingvodidaktika III
 •     Pedagogická praxe III
 •     Cizí jazyk 5

6. semestr

 •     Pragmalingvistika
 •     Sociolingvistika
 •     Komplexní jazykové rozbory
 •     Výuka cizího jazyka pro specifické účely
 •     Lingvodidaktika IV
 •     Pedagogická praxe IV
 •     Diplomový seminář
 •     Cizí jazyk 6
 

Povinně volitelné a volitelné předměty

Budou nabízeny podle možností školy a zájmu posluchačů

 •     Alternativní pedagogické směry
 •     Analýza Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 •     Čeština na internetu
 •     Gramatika ve výuce cizího jazyka
 •     Introduction to Teaching Young Learners
 •     Jak napsat odborný text
 •     Jazykový management v situacích jazykového kontaktu
 •     Kritická analýza diskurzu
 •     Kultura mluveného projevu
 •     Lexikon ve výuce češtiny jako cizího jazyka
 •     Lingvistika strukturní, komunikační a kognitivní
 •     Multimedia in Language Teaching
 •     Praha kulturní, zejména literární
 •     Profesionalizace pedagogického pracovníka
 •     Techniky výuky gramatiky
 •     Vzdělávací systémy v mezinárodním srovnání
 •     Cizí jazyk II (N, Š, F, R) 1-5
 •     Konverzace v cizím jazyce