Čeština jako cizí jazyk

Obor Čeština jako cizí jazyk směřuje k těmto základním charakteristikám profilu absolventa:

  • Solidní průprava v teoretických disciplínách (fonetika, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, stylistika, nauka o textu, pragmalingvistika, psycholingvistika, kulturní dějiny, literatura příslušné oblasti, včetně průpravy k reflexi sociokulturního zázemí adresátů výuky); v opoře o tuto teoretickou průpravu (a na základě kompetencí rodilého mluvčího nebo kompetencí, které se kompetencím rodilého mluvčího blíží) pak schopnost chápat specifika jazykového systému češtiny jako flexivního jazyka i specifika jejího sociokulturního užívání (tj. zvl. specifika její stránky zvukové, roviny lexikální, morfologické a syntaktické, pragmalingvistická specifika české intrakulturní i interkulturní komunikace). 
  • Teoretická i praktická metodická připravenost k efektivnímu vedení vyučovacího procesu dospělých (na základě příslušné teoretické průpravy schopnosti: zjistit jazykové potřeby a jazykovou úroveň konkrétní skupiny studentů / jednotlivců, sestavit program výuky přiměřený potřebám a schopnostem studentů, jasně formulovat cíle výuky a volit efektivní metody a formy práce vedoucí k jejich dosažení, zvolit přiměřené a účelné studijní materiály, popř. vytvářet kvalitní materiály vlastní, vést výuku s ohledem na věkové zvláštnosti a učební styly jednotlivců, hodnotit pokrok ve studiu formálními i neformálními postupy, poskytovat účastníkům kursů kvalitní zpětnou vazbu).
  • Praktická znalost dalších dvou cizích jazyků (na úrovni A2/B1/B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky), která podpoří flexibilní uplatnění absolventa na domácím i zahraničním trhu práce.

Profilu absolventa odpovídá hodinová dotace pro jednotlivé předměty studijních oborů, rozčlenění předmětů do studijních modulů i jejich zaměření na potřebný teoretický základ a praktické potřeby lektora konkrétního jazyka jako jazyka cizího.