Didaktika češtiny jako cizího jazyka

Studium k prohlubování kvalifikace

Forma vzdělávacího programu

  • Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 35 hodin.

Tyto hodiny jsou v průběhu jednoho školního roku rozloženy do pěti výukových dnů; v každém výukovém dnu je realizováno 6-8 hodin výuky.

Mimo přímou výuku jsou vyučující účastníkům vzdělávacího programu k dispozici prostřednictvím mailové komunikace.

Cíl vzdělávacího programu

  • poskytnout cílové skupině pedagogů základní informace o specifice výuky češtiny jako cizího jazyka a vybavit je příslušnými oborově didaktickými znalostmi a dovednostmi tak, aby jejich výuka češtiny přinášela žádoucí efekty a vedla k integraci vzdělávaných cizinců do české společnosti.  
  • přispět ke zkvalitnění výuky češtiny jako cizího jazyka (češtiny pro cizince) tak, že účastníci vzdělávacího programu získají znalosti a dovednosti (z oblasti didaktiky češtiny jako cizího jazyka) potřebné k tomu, aby dokázali založit základní komunikační návyky v češtině,  vzbudili v nich zájem o češtinu, motivovali je k tomu, aby se chtěli češtinu učit. Cílem je přitom směřovat k funkční gramotnosti v češtině, která je nutným předpokladem úspěšného vzdělávání žáků-cizinců v české škole.

Svým absolventům vzdělávací program zaručí

  • osvojení poznatků a dovedností oborově didaktických speciálně zaměřených k výuce češtiny jako cizího jazyka (češtiny pro cizince) a vytvoření předpokladů k tomu, aby byli schopni osvojené oborově didaktické poznatky a dovednosti účinně a věkově přiměřeně aplikovat v každodenní pedagogické práci při výuce češtiny pro cizince.

Všechny poznatky a dovednosti, které absolventi vzdělávacího programu získají, budou moci využívat ve výchovně vzdělávacím procesu při práci s cizinci.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Do jedné výukové skupiny je zařazeno 8 – 15 účastníků.Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou pedagogičtí pracovníci, kteří mají příslušnou učitelskou kvalifikaci a kteří usilují o její prohlubování, a to na základě reflexe současné školní reality, tj. skutečnosti, že výuky českého jazyka v českých školách se účastní i žáci – cizinci. Nutnou podmínkou jejich vzdělávání v českém prostředí je zvládnutí jazyka učební komunikace – češtiny. Výuka češtiny pro cizince se od výuky češtiny pro rodilé mluvčí v mnoha ohledech liší; základní vhled do těchto odlišností chce pedagogickým pracovníkům předkládaný vzdělávací program poskytnout.

Předmět
I. Čeština jako cizí jazyk: metody, přístupy, adresát výuky
II. Didaktická prezentace jazykových a řečových jevů – systém jazyka a jeho užívání
III. Učebnice, učební materiály, učební pomůcky
IV. Specifika výuky češtiny