Rozšiřující studium Angličtina v předškolním vzdělávání

Studium k prohlubování kvalifikace

Forma studia

Celkový počet 300 hodin (1. rok programu 157 hodin, 2. rok programu 143 hodin) je realizován formou kombinující přímou, kontaktní výuku a výuku distanční s výraznou převahou prezenční formy (poměr 120:37 v 1. roce realizace vzdělávacího programu, 110:33 160;2. roce realizace vzdělávacího programu). Prezenční forma studia je v každém roce výuky realizována v kontaktních dnech (2x měsíčně 6 hodin po dobu dvou školních let) a v týdenních soustředěních (5 dnů po 8 hodinách vždy jedenkrát za školní rok).

V příslušných kontaktních dnech jsou vyučující k dispozici k přímým konzultacím v konzultačních hodinách. Součástí studia je (ve vybraných předmětech) složka e-learningová a práce on-line.

Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávacího programu je:

  • v opoře o základní poznatky o jazykovém systému angličtiny a o jejím užívání založit, popř. rozvíjet komunikační jazykovou kompetenci (tj. kompetenci lingvistickou, sociolingvistickou a pragmalingvistickou) cílové skupiny pedagogických pracovníků mateřských škol, popř. jiných předškolních zařízení tak, aby u absolventa vzdělávacího programu odpovídala úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. V této souvislosti se vzdělávací program zaměří jak na zvládnutí produkčních činností (mluvení, psaní), tak i činností recepčních (naslouchání, čtení); vzhledem k povaze práce s jazykem v předškolních zařízeních bude ale akcentovat zvl. mluvenou formu jazyka a interakční dovednosti v angličtině.
  • založit a postupně prohlubovat specializované oborově didaktické znalosti pedagogických pracovníků tak, aby jejich práce s angličtinou v mateřské škole přinášela žádoucí efekty, tj. aby směřovala k přípravě dítěte předškolního věku na výuku anglického jazyka na 1. stupni základní školy

Na obecné rovině jsou tedy cíle projektu totožné se třetím strategickým směrem Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (Podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií), konkrétně ten jeho cíl, který je pro oblast podpory cizích jazyků formulován jako cíl základní – zkvalitnění výuky cizích jazyků.


Vzdělávací program poskytuje svým absolventům základní znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby dokázali založit základní komunikační návyky předškolních dětí v cizím jazyce, vzbudili v nich zájem o angličtinu a cizí jazyky vůbec, motivovali je k tomu, aby se chtěli angličtině věnovat, a připravili je tak na výuku angličtiny na 1. stupni základní školy.

Svým absolventům vzdělávací program zaručí:

  • posun jazykových a komunikačních kompetencí v angličtině na úroveň A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, a to pokud jde o kompetence lingvistické (znalosti a dovednosti ve zvukovém, lexikálním a gramatickém plánu angličtiny), sociolingvistické (vztažené k sociokulturním podmínkám užívání jazyka, tj. např. k zvládnutí komunikačních aj. norem, strategií zdvořilosti apod.) i pragmalingvistické (související s funkčním užíváním jazykových prostředků v různých typech textů a v různých typech interakce v různých kulturních prostředích);
  • osvojení poznatků a dovedností oborově didaktických speciálně zaměřených k předškolnímu věku a vytvoření předpokladů k tomu, aby byli schopni oborově didaktické poznatky a dovednosti účinně aplikovat v každodenní práci s dětmi v mateřské škole, případně jiných podškolních zařízeních

Hodinová dotace

Hodinová dotace
1. rok studia2. rok studia
PředmětPrezenčněDistančněPrezenčněDistančněAtestace
Jazyková cvičení angličtina80188017Zkouška po 1. roce studia
Fonetika a fonetická cvičení105000
Didaktika anglického jazyka
pro předškolní děti
255305Zápočet po 1. roce studia
Kultura anglicky mluvících zemí59560
Celkem hodin1203711528Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Do jedné výukové skupiny vzdělávacího programu je zařazeno 10 – 15 studentů.
Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou pedagogičtí pracovníci mateřských škol, příp. jiných předškolních zařízení, kteří mají pro práci v předškolních zařízeních příslušnou kvalifikaci a kteří usilují o její prohlubování; nemají totiž takové kompetence v angličtině, ani příslušné oborově didaktické znalosti a dovednosti, aby mohli s angličtinou v předškolním zařízení efektivně pracovat a připravovat tak děti předškolního věku na výuku angličtiny na 1. stupni základní školy.

Další informace Vám poskytne studijní oddělení na e-mailu info@akcentcollege.cz, nebo na tel. 261 109 234