Témata výuky

Obsah vzdělávacího programu je postaven tak, aby byla cílové skupině pedagogů nabídnuta – v rámci celoživotního vzdělávání – možnost rozšíření odborné kvalifikace o způsobilost vyučovat anglický jazyk (§6 vyhl. 317/2005Sb.). K tomuto obsahu jsou zaměřena jednotlivá  témata výuky spadající do 8 širších tematických celků.

Jazyková cvičení – angličtina

Rozvoj produktivních (mluvení a psaní) i receptivních (naslouchání a čtení s porozuměním) jazykových kompetencí v oblasti slovní zásoby a gramatiky angličtiny s důrazem na vyváženost dílčích složek jazykové kompetence a na její posun během studia z úrovně B1 minimálně na úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Průběžné osvojování adekvátních strategií využitelných pro učení se cizího jazyka, průběžné akcenty na možnosti a způsoby didaktické prezentace učiva.
 

Didaktika anglického jazyka

Seznámení s didaktickými přístupy adekvátními věku vzdělávaných žáků / studentů, s didaktickými a metodickými dovednostmi optimálními pro výuku anglického jazyka na příslušném stupni, se specifikou výuky daných věkových skupin, s optimálními, věkové skupině přiměřenými metodami motivace a motivujícími formami konkrétní práce při výuce anglického jazyka; důraz na využití učebnic, učebních pomůcek a autentických, resp. semi-autentických textů ve výuce, příprava vlastních výukových materiálů; seznámení s kontrolou a možnými formami hodnocení a klasifikace ve výuce cizímu jazyku.
 

Fonetika a fonetická cvičení

Seznámení se základními segmentálními a suprasegmentálními jevy v angličtině (i v konfrontaci s češtinou), vytvoření předpokladů pro vědomou práci s artikulačním ústrojím, ortoepie angličtiny (formou výkladu a s důrazem na praktická cvičení). Důraz na formy a metody nácviku výslovnosti v hodinách AJ.
 

Jazykový systém I, II (Úvod do lexikologie, Morfologie, Syntax)

Osvojení základních pojmů z anglické morfologie, syntaxe a lexikologie (zvl. v kontrastu s češtinou) tak, aby studenti získali potřebný teoretický základ pro vlastní užívání jazyka i pro svou praxi učitelskou; důraz na didaktickou (věku adresátů výuky přiměřenou) prezentaci probíraných jevů ve výuce. V oblasti morfologie: osvojení základních morfologických pojmů, seznámení s kategoriemi slovních druhů a s odlišnostmi, popř. shodnými rysy jejich českých protějšků (např. kategorie počitatelnosti, určenosti; času, rodu, vidu apod.). V oblasti syntaxe: základní přehled o syntaktických strukturách angličtiny, důraz na schopnost reflektovat systémové rozdíly a podobnosti mezi angličtinou a češtinou v oblasti větných i souvětných struktur. V oblasti lexikologie: poučení o slovní zásobě anglického jazyka, o její dynamice a struktuře, o typech slov a jejich významových vztazích (se zřetelem k situaci v jazykovém systému češtiny). Poučení o základních příručkách (gramatických i lexikologických) a slovnících s důrazem na schopnost samostatně je využívat.
 

Anglický jazyk v komunikaci

Nácvik a procvičování produkce a recepce mluvených a psaných souvislých projevů různých stylů a žánrů se zohledněním funkce a formy projevu, jeho adresáta, situace a dalších okolností komunikace s cílem prohloubit komunikační dovednosti v angličtině, upevnit poznatky osvojené v předmětu Jazyková cvičení a rozvíjet schopnosti užívat anglický jazyk v mluvené a psané komunikaci efektivně.
 

Kultura anglicky mluvících zemí

Seznámení se základními sociokulturními odlišnostmi českého a anglojazyčného prostředí, zvl. prostředí VB a USA (státoprávní uspořádání, politické systémy, systém školství, svátky, významné dny, zvyky, každodennost apod.),  a to zvl. s důrazem na informace potřebné pro porozumění anglicky mluvenému projevu a psanému textu. Přehled základních etap vývoje britské a americké literatury a seznámení se  stěžejními díly jednotlivých etap, a to i na základě vlastní četby (reflektované formou esejů). Důraz na využití poznatků ve vlastní výuce.
 

Anglicky psaná literatura pro děti a mládež

Stručný přehled základních anglicky psaných literárních děl pro děti a mládež. Seznámení s možnostmi využití anglicky psané literatury a anglického a amerického folklóru v jazykové výuce, včetně využití zjednodušených textů (tzv. readers) určených adresátům s různými stupni jazykových  kompetencí. Konkrétní práce s texty zaměřená k rozvíjení schopnosti pracovat s anglicky psanými literárními texty ve vlastní výuce.
 

Pedagogická praxe

Průběžné ověřování schopnosti anglický jazyk vyučovat a výsledky své práce hodnotit, a to i na základě poznatků, schopností a dovedností nabývaných průběžně v ostatních předmětech, zvl. v předmětu Didaktika anglického jazyka. Praxe zahrnuje náslechy (i při pedagogických výstupech kolegů), řízené plánovaní vlastních výstupů a samostatné výstupy různého typu ve skupinách žáků / studentů různého věkového stupně.