AC PODVYS

Součástí projektu byly 2 typy metodických seminářů a 2 e-learningové kurzy (jazykový a metodický), všechny plně hrazeny z veřejných prostředků.

Tisková zpráva k projektu

podvys-tiskova_zprava [PDF, 83 kB]

 

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol kraje Vysočina.
Všechny aktivity tohoto projektu byly určeny kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům angličtiny a metodikům a vedoucím předmětových komisí jednotlivých škol 

1.  Aktivity projektu

1.   Zjištění a analýza aktuálních vzdělávacích potřeb pedagogů-angličtinářů v oblasti jazykového vzdělávání

Závěrečnou zprávu k této aktivitě si můžete stáhnout

Analýza vzdělávacích potřeb [PDF, 341 kB]

 

V rámci této aktivity byly e-mailem zaslány na MŠ, ZŠ a SŠ v kraji Vysočina dotazníky, jejichž úkolem bylo identifikovat nejčastější problémy, které vyučující cizích jazyků pociťují.

Dotazník si můžete stáhnout PODVYS_analýza formulář [PDF, 137 kB].

Zároveň měli oslovení pedagogičtí pracovníci možnost doplnit vlastní zkušenosti a potřeby.

Metodik vyhodnotil vyplněné dotazníky a zpracoval zprávu popisující hlavní problémy, nedostatky a potřeby, které pedagogové pociťují v oblasti vlastního vzdělávání a současně navrhl možná řešení. Závěrečná analýza bere v úvahu specifická kritéria (věk žáků, vyučovaný jazyk, kvalifikovanost učitelů apod.)

Pedagogům, kteří zaslali dotazník, poskytl metodik konzultaci – 30min., vyhodnotil potřeby vzhledem k jeho pracovní náplni, nabídl možnosti dalšího vzdělávání, poskytl zpětnou vazbu k potřebám pedagoga.

Dne 22. května proběhlo losování dotazníků. (VIDEO)

 

2.    Metodické semináře pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ

10 samostatných jednodenních seminářů, každý zaměřený na specifické téma/aktivitu při výuce angličtiny vč. práce s předškolními dětmi (e-learning, použití interaktivní tabule, multimice, internet, příprava ke zkoušce, hodnocení mock testů, reading, writing, speaking, příprava hodiny, výběr výuk. mat. apod.) 

Hodinová dotace semináře: 4 vyučovací hodiny 

PODVYS témata a termíny seminářů

 PRO TÉMA
1. stupeň ZŠ Organizace a řízení vyučování, praktické tipy pro efektivní vedení výuky angličtiny
1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ Prezentace nového jazyka
MŠ a 1. stupeň ZŠ Využití příběhů ve výuce
1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ Vytváření, adaptace a hodnocení učebních materiálů
1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ Testování a hodnocení žáků, příprava na mezinárodní zkoušky pro děti a mládež
1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – poslech a mluvení
MŠ a 1. stupeň ZŠ Výuka angličtiny pro děti předškolního a raného školního věku
MŠ a 1. stupeň ZŠ  Výuka angličtiny pro děti předškolního a raného školního věku
2. stupeň ZŠ a SŠ Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – čtení a psaní
2. stupeň ZŠ Využití technologií ve výuce (interaktivní tabule, e-learning, multimice, internet, video)
2. stupeň ZŠ a SŠ Efektivní plánování a příprava hodin

 


Každý seminář obsahoval:

 • vložení vstupního videa z ukázkové hodiny a otázek pro samostatnou práci s videem – pokyny pro práci budou účastníkům zaslány e-mailem před vstupním seminářem
 • vstupní 4 hodinový seminář
 • seznámení s tématem/aktivitou, práce s videem dle zaslaných otázek, hodnocení práce pedagogů, demonstrace praktického využití aktivity v hodinách, zadání úkolů pro samostatnou práci (využití aktivity ve vlastní třídě apod.)
 • samostatná práce účastníků na zadaných úkolech – trvání 14 dní
 • vyzkoušení aktivity ve vlastní hodině, zaslání feedbacku lektorovi – hodnotí jednotlivých příspěvků na on-line fóru, poskytne zpětnou vazbu a odpovědi na dotazy
 • po uplynutí 14 dní lektor cca 1x týdně odpovídá na dotazy do ukončení celého projektu 

3.   Metodické semináře pro metodiky a vedoucí předmětových komisí

Dvoudenní seminář specielně zaměřený na problematiku zkvalitnění postupů vedoucích k efektivnějšímu hodnocení práce pedagogických pracovníků (včetně rodilých mluvčí), jejich výběru a vedení s důrazem na zpětnou vazbu.V průběhu semináře budou probrána např. témata: hospitace (průběh, vyhodnocení a následná práce s pedagogem)

 • rozvoj učitelských dovedností (příprava a vedení workshopů)
 • rodilý mluvčí (koordinace práce r.m. a ostatních učitelů AJ, r.m. při volitelných aktivitách, kvalifikace, výběr, využití při výuce)
 • výběr učebních materiálů
 • ověření jazykové úrovně studentů a zvyšování motivace k předmětu (mezinárodně platné zkoušky apod.) 

Na případových videích byly demonstrovány vhodné postupy např. při hospitacích. Účastníci vyhledávali vhodné a nevhodné příklady a pod.

4.      E-learning, jazykový kurz

 • on-line jazykový kurz Net Languages, který kombinuje samostatnou výuku s konzultacemi s on-line učitelem
 • kurz zahrnuje všechny hlavní součásti typické pro jazykový kurz (čtení, poslech, psaní, mluvení), nejdůležitější úseky gramatiky a slovní zásoby a zároveň pokrývá komunikativní funkce jazyka
 • možnost interakce s učebním materiálem, učitelem i ostatními studenty
 • není určena vstupní úroveň angličtiny
 • kurz je určený všem pedagogickým pracovníkům

Obsah kurzu – licence na 6 měsíců
5 lekcí obsahuje vždy 3 konzultace s on-line učitelem 

5.  E-learning, metodický kurz

 • průlomová náplň i forma kurzu
 • umožňuje s minimálními časovými náklady absolvovat vysoce kvalitní metodickou výuku on-line podporovanou vlastním tutorem, který opravuje zadané úkoly a práce a poskytuje konzultace on-line
 • možnost interakce s učitelem, učebními materiály a ostatními studenty
 • závěrečný písemný úkol – studenti vytvoří souvislejší text s využitím jazykového materiálu probraného v příslušné lekci 

Obsah kurzu – licence na 6 měsíců
každá lekce obsahuje vždy 3 konzultace s on-line učitelem

Lucie Sojková
manager projektu
tel.: +420 261 109 234
e-mail: sojkova@mail.akcentcollege.cz