Bakalářské studium

Program Specializace v pedagogice nabízí jednooborové studium v těchto oborech:

  • Angličtina jako cizí jazyk

Forma studia

  • Prezenční studium
  • Kombinované studium
    - je určeno těm zájemcům, kteří z časových důvodů nemohou studovat prezenčně, ale přesto chtějí vystudovat vysokou školu. Tato forma studia poskytuje efektivní kombinaci distanční a prezenční formy výuky, která vedle řízeného samostudia přináší studentům přímý kontakt s vyučujícími.

Cíle studia

Studijní program Specializace v pedagogice s obory Angličtina jako cizí jazyk a Čeština jako cizí jazyk reaguje v souladu s Boloňskou deklarací na potřeby praxe, zohledňuje potřebu celoživotního vzdělávání (a důraz, který je na ně kladen evropskou i státní vzdělávací politikou) a požadavek prostupnosti studia.

Cíle obou studijních oborů jsou tak shodné se základní myšlenkou Boloňského procesu, totiž aby bakalářské studium dostatečně kvalifikovalo pro pracovní trh, a zároveň aby zakládalo možnost pokračovat ve studiu dalším.

Bakalářské studium připravuje absolventy na práci lektora v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých a/nebo na navazující magisterské studium, např. v programech Filologie, a/nebo v programech Učitelství (pro různé typy škol), v němž lze získat učitelskou kvalifikaci, kterou tyto obory jako obory bakalářské neposkytují.