Celoživotní vzdělávání

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme následující studijní programy 

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:
cizí jazyk

Absolventům neučitelských magisterských studijních oborů, kteří mají cizí jazyk na úrovni min. C1, nabízíme vzdělávací program pro získání odborné kvalifikace v oboru cizí jazyk (dříve DPS).

  • Celková hodinová dotace programu je 250 hodin (95 prezenčních/155 distančních)
  • Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP.
  • Platnost akreditace do 14. 6. 2020

Cílem vzdělávacího programu je

(a)    založit a prohloubit znalosti a dovednosti získané v předmětech pedagogických, psychologických, obecně a oborově didaktických; v předmětu Pedagogická praxe pak tyto znalosti a dovednosti využívat ve vyučovacím procesu, jehož budou účastníci vzdělávacího programu (v rámci výuky předmětu Pedagogická praxe) aktivními účastníky.

(b)    vybavit účastníky vzdělávacího programu poznatky a dovednostmi zacílenými k tomu, aby jejich budoucí pedagogické působení přinášelo ve výuce cizího jazyka žádoucí efekty.

   

Studium k rozšíření odborné kvalifikace – angličtina

Jako reakci na stále rostoucí poptávku po rozšiřujícím studiu pro výuku angličtiny nabízíme učitelům možnost zapsat se do dvouletého vzdělávacího programu „Studium k rozšíření odborné kvalifikace-angličtina“.

Obsah programu je postaven tak, aby byla pedagogům nabídnuta – v rámci celoživotního vzdělávání – možnost rozšíření odborné kvalifikace o způsobilost vyučovat anglický jazyk (§6 vyhl. 317/2005Sb). K tomuto obsahu jsou zaměřena jednotlivá  témata výuky.

Vzdělávací program je určen učitelům se vstupní úrovní angličtiny nejméně B2 dle SERR.

 

Studium k prohloubení kvalifikace – Angličtina pro praxi v předškolním vzdělávání

Národní plán výuky cizích jazyků počítal s tím, že do programu přípravy učitelů mateřských škol v pedagogických školách a na pedagogických fakultách bude zařazena angličtina a do studijních programů přípravy budoucích učitelů mateřských škol bude zařazena výuka předmětu „jazyková propedeutika“ (viz bod 1.3 a 1.5 oddílu 1 Cizí jazyky v předškolním vzdělávání). Stávající pracovníci, kteří v takto koncipovaných oborech / programech vzděláváni nebyli, by tak byli oproti novým absolventům znevýhodněni. Cílem vzdělávacího programu „Angličtina pro praxi v předškolním vzdělávání“ je toto znevýhodnění minimalizovat.

  • Celková hodinová dotace programu je 300 hodin.
  • Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP.
  • Platnost akreditace do 6. 9. 2019

Obsah programu je postaven tak, aby byla pedagogům nabídnuta – v rámci celoživotního vzdělávání – možnost naučit se anglický jazyk a získat způsobilost k využití anglického jazyka ve výchovně vzdělávací práci v předškolním období.
K tomuto obsahu jsou zaměřena jednotlivá  témata výuky.

Vzdělávací program je určen učitelům se vstupní úrovní angličtiny A1 dle ERR.

 

Studium k prohloubení kvalifikace – Didaktika češtiny jako cizího jazyka pro žáky základních škol

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout cílové skupině  pedagogů  základních škol možnost seznámit se s problematikou výuky češtiny jako cizího jazyka, s didaktickými přístupy vhodnými pro žáky (cizince) základní školy a osvojit si základní postupy, jak poznatky a dovednosti získané ve vzdělávacím programu uplatňovat ve výuce českého jazyka těch žáků českých základních škol, kteří nejsou rodilými uživateli češtiny.

K tomuto obsahu jsou zaměřeny jednotlivé tematické okruhy

  • Celková hodinová dotace programu je 35 hodin
  • Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP
  • Platnost akreditace do 6. 9. 2019