Učitelství předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: cizí jazyk

Absolventům neučitelských magisterských studijních oborů, kteří mají angličtinu na úrovni min. C1, nabízíme vzdělávací program pro získání odborné kvalifikace v oboru cizí jazyk (dříve DPS).

 • Celková hodinová dotace programu je 250 hodin (95 prezenčních/155 distančních)
 • Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP.
 • Platnost akreditace do 14. 6. 2020

Délka studia

 • tři semestry

Vstupní požadavky pro studium

 • vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně neučitelského směru a současně angličtina na úrovni minimálně C1.
 

Garant programu

PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

 

Vzdělávací program se skládá ze tří modulů:

 • Modul pedagogicko psychologický
 • Modul obecně a oborově didaktický
 • Modul pedagogické praxe

Forma studia

Vzdělávací program je realizován kombinovanou formou jako kombinace formy

 • prezenční (kontaktní), a to ve výukových dnech dle aktuálního rozvrhu příslušného běhu vzdělávacího programu
 • distanční, kdy účastník vzdělávacího programu dle pokynů pedagoga a pod jeho vedením a kontrolou pracuje mimo prostředí vysoké školy
 • součástí studia bude (ve vybraných předmětech) složka e-learningová a práce on-line.

Pedagogické praxe je zajišťována ve spolupráci s jazykovou školou Akcent IH .

Kontrola studia vzdělávacího programu (zápočty, zkoušky) probíhá ve zkouškových obdobích shodných se zkouškovými obdobími vysoké školy Akcent College.

 

Cílem vzdělávacího programu je

 • založit a prohloubit znalosti a dovednosti získané v předmětech pedagogických, psychologických, obecně a oborově didaktických; v předmětu Pedagogická praxe pak tyto znalosti a dovednosti využívat ve vyučovacím procesu, jehož budou účastníci vzdělávacího programu (v rámci výuky předmětu Pedagogická praxe) aktivními účastníky.
 • vybavit účastníky vzdělávacího programu poznatky a dovednostmi zacílenými k tomu, aby jejich budoucí pedagogické působení přinášelo ve výuce cizího jazyka žádoucí efekty.

Struktura programu

1. SEMESTR
PředmětPrezenční výukaDistanční výukaForma kontroly studia
Základy pedagogiky1016ZK
Základy psychologie1016ZK
Obecná didaktika1016ZK
Pedagogická a školní psychologie58zápočet v 2. semestru

2. SEMESTR
PředmětPrezenční výukaDistanční výukaForma kontroly studia
Pedagogická a školní psychologie58Z
Školní pedagogika1016Z
Úvod do jazykové výuky dětí a mládeže
1020Z, ZK

Lingvodidaktika I.: výuka prostředků jazykového systému


1020Z, ZK

3. SEMESTR
PředmětPrezenční výukaDistanční výukaForma kontroly studia
Lingvodidaktika II.: výuka řečových dovedností                    
1020Z, ZK
Pedagogická praxe1515Z


Zakončení studia

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou sestávající ze dvou částí:

 • Ústní zkouška z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky
 • Obhajoba závěrečné práce z oborové didaktiky (zadává se v polovině 2. semestru)

Upřesnění cílové skupiny

Program je určen pro absolventy magisterských studijních oborů bez kvalifikace pro výuku anglického jazyka, kteří mají angličtinu na úrovni min. C1.

Předpokladem zařazení do programu je kompetence v angličtině na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (odpovídající certifikovaným zkouškám typu Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Business Higher, IELTS grade 6,5 – 7 (Academic), všeobecná státní zkouška z angličtiny apod.).

Pokud uchazeč tato osvědčení nemá, je předpokladem pro zařazení do programu úspěšné splnění písemného testu (úroveň C1) a absolvování ústního pohovoru (prověření kompetencí v mluveném jazyce).

 

Místo konání:

Akcent College, s.r.o., Bítovská 5, 140 00 Praha 4